Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#40883 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 289 ms 6740 K C++ 11 / 2 K HoangVu 2021-07-01 20:15:46
#81448 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 315 ms 11984 K C++ 17 / 2 K cetctvt 2022-04-12 11:43:45
#81469 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 325 ms 12104 K C++ 17 / 2 K VinhKiLang 2022-04-12 13:17:54
#68288 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 343 ms 6140 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-06 16:53:38
#48452 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 345 ms 12588 K C++ 14 / 697 B hihihi1 2021-09-21 0:29:14
#76644 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 346 ms 12564 K C++ 11 / 618 B hm123 2022-03-06 2:17:23
#38742 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 354 ms 6740 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-06-11 15:37:27
#81387 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 356 ms 15996 K C++ 17 / 1 K GJZ 2022-04-12 6:18:36
#46060 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 359 ms 12560 K C++ 17 / 697 B Đỗ Anh Huy 2021-08-31 3:08:23
#53465 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 362 ms 6668 K C++ 17 / 2 K VUTUANMINH 2021-10-27 7:23:50
#37733 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 363 ms 12544 K C++ 17 / 747 B hihi 2021-05-27 14:49:19
#74506 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 367 ms 6228 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-02-18 14:18:43
#59970 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 386 ms 12684 K C++ 17 (Clang) / 697 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:09:35
#40988 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 401 ms 12780 K C++ 17 / 5 K Durex-_- 2021-07-02 14:41:31
#57468 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 439 ms 23920 K C++ / 1 K daotuanduy 2021-11-15 8:43:55
#81451 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 503 ms 15956 K C++ 14 / 2 K kophaitoidau 2022-04-12 11:54:39
#37737 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 546 ms 2852 K C++ 17 / 2 K Hoàng Quốc Việt Chuyên Hưng Yên 2021-05-27 15:07:53
#43312 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 577 ms 6636 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-08-06 2:51:40
#27576 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 577 ms 6224 K C++ 11 / 1011 B Trần Thái Toàn 2021-02-09 9:52:44
#69186 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 621 ms 12020 K C++ 17 / 936 B Lê Văn Trường 2022-01-14 2:01:42
#81620 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 624 ms 8672 K C++ / 1 K ththw 2022-04-13 14:47:20
#72895 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 625 ms 11988 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-12 18:26:08
#85171 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 711 ms 12776 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-06-07 10:15:29
#81472 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 725 ms 12748 K C++ / 1 K Kuro 2022-04-12 15:05:21
#73559 #256. TBC - Dãy số Accepted 100 986 ms 15868 K C++ 17 / 819 B tranminhprvt01 2022-02-15 16:30:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: