Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104637 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 18 ms 264 K C++ (NOI) / 378 B Phùng Nhật Minh 2022-11-24 8:12:41
#122478 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 316 K C++ 17 / 194 B Trần Hoàng Đạt 2023-02-21 12:35:44
#122071 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 25 ms 320 K C++ 17 (Clang) / 227 B Bùi Cường Quốc 2023-02-19 17:29:44
#104617 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 340 K C++ 17 / 213 B Trùm CUỐI 2022-11-24 8:08:13
#105270 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 27 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 329 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 8:21:49
#104694 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 340 K C++ / 286 B R 2022-11-24 8:39:46
#104650 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 309 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 8:15:50
#104670 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 25 ms 340 K C++ 14 / 286 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-24 8:21:53
#104615 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 344 K C++ 17 / 178 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 8:07:59
#104667 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 344 K C++ 14 / 209 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 8:21:09
#104656 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 344 K C++ 14 / 243 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-24 8:16:28
#104459 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 293 B HieuLe 2022-11-24 7:16:21
#122084 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 32 ms 348 K C++ / 418 B tnkhuyen 2023-02-20 4:27:19
#122061 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 348 K C++ 17 / 270 B quynh 2023-02-19 16:50:48
#104643 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 348 K C++ 14 / 205 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-24 8:14:30
#122593 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 28 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 327 B hoangheovn 2023-02-21 17:06:02
#122636 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 26 ms 348 K C++ 17 / 242 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-02-22 0:35:45
#122688 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 348 K C++ 17 / 229 B BUILT_DIFF(CHP) 2023-02-22 1:17:56
#121900 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 942 B Nguyễn Khắc Trung 2023-02-18 3:31:17
#104645 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 299 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 8:15:36
#104618 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 205 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 8:08:44
#104664 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 352 K C++ 14 / 243 B Vũ Đức Anh 2022-11-24 8:19:05
#121958 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 327 B nguyennhatlam 2023-02-19 4:02:13
#104631 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 247 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 8:11:42
#104621 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 211 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-24 8:09:16
#104699 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 266 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 8:41:58
#104714 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 26 ms 356 K C++ / 259 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 8:47:31
#104713 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 298 B 444878 2022-11-24 8:47:21
#104655 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 360 K C++ 14 / 263 B Lường Ngọc An 2022-11-24 8:16:12
#122506 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 27 ms 380 K C++ 17 / 348 B Trần Huy Hoàng 2023-02-21 13:43:25
#122133 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 380 K C++ 14 / 198 B Nguyen Gia Huy 2023-02-20 8:26:58
#122106 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 380 K C++ / 327 B GIAP 2023-02-20 6:17:18
#122643 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 317 B Trinh Dang Gia Minh 2023-02-22 0:47:35
#105271 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 672 B Ta Minh Kien 2022-11-25 8:22:14
#105794 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 384 K C++ 17 / 432 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 14:16:50
#105090 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 392 K Pascal / 725 B Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 2022-11-25 3:41:22
#122646 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 26 ms 584 K C++ 17 / 262 B Nguyen Minh Hoang 2023-02-22 0:49:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: