#5109. UNIFORM - Đồng phục

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Vào đầu năm học, nhà trường cần mua đủ n bộ đồng phục cho các em học sinh. Có m cơ sở may đồng phục có thể cung cấp đồng phục đảm bảo chất lượng cho nhà trường. Cơ sở thứ i có thể cung cấp đồng phục giá mỗi bộ là a_i với số lượng không quá b_i bộ. Giả thiết rằng m cơ sở này có thể cung cấp đủ đồng phục cho nhà trường, tức là (b_1+b_2+\ldots+b_m≥n) và nhà trường có thể mua ở mỗi cơ sở số lượng tùy ý (nhưng không vượt quá số bộ mà cơ sở đó có thể cung cấp).

Yêu cầu: Hãy giúp nhà trường tính số tiền tối thiểu để mua đủ n bộ đồng phục.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n,m\ (1≤n≤10^9,1≤m≤10^5) ;
  • m dòng sau, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương a_i,b_i\ (1≤a_i≤5000,1≤b_i≤1000) .

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên là số tiền tối thiểu để mua đủ n bộ đồng phục.

Ví dụ:

Dữ liệu:

50 5
5 30
10 40
3 10
8 80
7 30

Kết quả:

250

Giới hạn:

  • 70\% số điểm của bài có 1≤m≤1000 ;
  • 30\% số điểm còn lại của bài có 1000<n≤10^5 .