#5110. CIRCLE - Vòng tròn số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên một vòng tròn có n vị trí (đánh số trừ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ), vị trí thứ i được điền số nguyên a_i .

Yêu cầu: Hãy tìm ra một đoạn các số liên tiếp (có ít nhất một phần tử) trên vòng tròn sao cho tổng các số đó là lớn nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n ;
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên a_1,a_2,…,a_n , các số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

7
2 -4 1 -7 4 6 -1

Kết quả:

11

Giải thích:

Chọn đoạn sáng màu trong hình trên.

Giới hạn:

Trong tất cả các test có |a_i |≤1000 ;

  • 60\% số điểm của bài có 1≤n≤100 ;
  • 30\% số điểm khác của bài có 100<n≤1000 ;
  • 10\% số điểm còn lại có 1000 < n≤10^5 .