#5115. GHEPSO - Ghép số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Lần này thì không phải cứu trợ rung chuông vàng gì cả, mà do thời gian rảnh dỗi nên thầy LinhXX đã đố cô TiệpYY giải quyết một bài toán sau:

Cho một dãy a gồm n số nguyên dương. Hãy đếm số cặp chỉ số (i, j) ( i khác j ) trong dãy a sao cho khi ghép a_i a_j thì ta được một số chia hết cho k .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên n k\ (1 ≤ n ≤ 2\times 10^5 ; 2 ≤ k ≤ 10^9) ;
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương a_1, a_2,…, a_n\ (1 ≤ a_i ≤ 10^9) .

Kết quả:

  • Gồm một số nguyên là số cặp (i, j) đếm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6 11 
45 1 10 12 11 7

Kết quả:

7

Giải thích:

  • Các cặp (i,j) ghép được là: (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 2), (4, 3) .

Ràng buộc:

  • Subtask \#1: 50\% số test với n ≤ 5000 ;
  • Subtask \#2: 50\% số test còn lại không có thêm ràng buộc gì.