Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 1050 ms 235592 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-12-18 10:30:32
#126695 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 121 ms 13052 K C++ 17 / 1 K Mai Nguyen 2023-03-13 9:08:04
#126939 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 205 ms 12736 K C++ 17 / 1012 B Tuyết Mai 2023-03-14 7:28:43
#93807 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 12672 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Cao Minh Tuấn 2022-10-11 8:04:32
#126965 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 220 ms 12636 K C++ 17 / 1 K hoangheovn 2023-03-14 7:43:37
#130757 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 213 ms 12624 K C++ 17 / 1006 B Võ Ngọc Sinh 2023-04-03 8:25:49
#85196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 101 ms 4692 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-06-08 1:43:27
#62820 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 81 ms 4648 K C++ / 1 K Lê Văn Thức 2021-12-14 15:08:40
#64862 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 3580 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-12-18 6:13:46
#33118 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 162 ms 2560 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2021-03-30 3:30:28
#131337 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 63 ms 2556 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Phúc Thắng 2023-04-06 13:14:39
#126694 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 2556 K C++ 14 / 2 K Phan Mạnh Hùng 2023-03-13 9:03:35
#126690 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 70 ms 2548 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Huy Hoàng 2023-03-13 8:59:52
#144382 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 159 ms 2508 K C++ 17 / 1 K lk 2023-07-29 13:35:29
#126697 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 155 ms 2388 K C++ 14 / 995 B GIAP 2023-03-13 9:19:35
#126728 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 95 ms 2148 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2023-03-13 15:16:12
#127035 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 65 ms 2112 K C++ 14 / 2 K Nguyen Gia Huy 2023-03-14 8:27:02
#82447 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 103 ms 2092 K C++ 17 / 1 K Quan Truong 2022-04-24 15:50:59
#143993 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 71 ms 2044 K C++ 17 / 2 K noname123 2023-07-26 16:01:08
#126946 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 149 ms 2044 K C++ 17 / 1 K nguyennhatlam 2023-03-14 7:34:58
#127005 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 68 ms 2044 K C++ 17 / 3 K Việt Nhân 2023-03-14 8:12:06
#85316 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 153 ms 2044 K C++ 11 / 2 K Phan Đăng Khoa 2022-06-09 13:03:18
#126954 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 59 ms 2036 K C++ 17 (Clang) / 3 K Bùi Cường Quốc 2023-03-14 7:36:23
#126696 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 151 ms 1916 K C++ 17 / 1 K quynh 2023-03-13 9:11:02
#9593 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 1612 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 9:23:32
#6379 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 64 ms 1536 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-27 16:22:09
#128414 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 60 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Fan MU 2023-03-23 7:06:52
#58973 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 53 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-23 2:59:59
#126906 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 147 ms 1508 K C++ 17 / 1 K Trần Hoàng Đạt 2023-03-14 5:05:34
#126726 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 55 ms 1508 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-03-13 14:00:29
#13968 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 50 ms 1492 K C++ 14 / 2 K Nhanh 2020-11-09 15:27:05
#57563 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 49 ms 1404 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:52:30
#9582 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-10 7:33:52
#126129 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 56 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2023-03-11 16:45:13
#126941 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 148 ms 1020 K C++ 17 / 1 K tnkhuyen 2023-03-14 7:30:28
#144793 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 61 ms 892 K C++ 17 / 1 K buon_choi96 2023-08-02 1:31:47
#141312 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 44 ms 892 K C++ 11 (NOI) / 5 K Lê Nam Khánh 2023-07-02 3:50:25
#91713 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 156 ms 892 K C++ 11 / 2 K hm123 2022-09-12 12:58:17
#122330 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 892 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Vũ Hải Đăng 2023-02-21 5:28:06
#78221 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 88 ms 876 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 15:43:41
#76452 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 860 K C++ 11 / 3 K truongjr 2022-03-04 9:33:37


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: