Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 1050 ms 235592 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-12-18 10:30:32
#93807 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 140 ms 12672 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Cao Minh Tuấn 2022-10-11 8:04:32
#85196 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 101 ms 4692 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-06-08 1:43:27
#62820 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 81 ms 4648 K C++ / 1 K Lê Văn Thức 2021-12-14 15:08:40
#64862 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 3580 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-12-18 6:13:46
#33118 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 162 ms 2560 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2021-03-30 3:30:28
#82447 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 103 ms 2092 K C++ 17 / 1 K Quan Truong 2022-04-24 15:50:59
#85316 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 153 ms 2044 K C++ 11 / 2 K Phan Đăng Khoa 2022-06-09 13:03:18
#9593 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 67 ms 1612 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 9:23:32
#6379 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 64 ms 1536 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-27 16:22:09
#58973 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 53 ms 1532 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-23 2:59:59
#13968 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 50 ms 1492 K C++ 14 / 2 K Nhanh 2020-11-09 15:27:05
#57563 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 49 ms 1404 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:52:30
#9582 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 1372 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-10 7:33:52
#91713 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 156 ms 892 K C++ 11 / 2 K hm123 2022-09-12 12:58:17
#78221 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 88 ms 876 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 15:43:41
#76452 #544. CUTBRIDGES – Khớp và cầu Accepted 100 72 ms 860 K C++ 11 / 3 K truongjr 2022-03-04 9:33:37


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: