Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#122240 #600. HEIGHT Accepted 100 933 ms 2752 K C++ 17 / 614 B mama 2024-01-06 1:22:18
#84570 #600. HEIGHT Accepted 100 937 ms 1624 K C++ / 635 B hm123 2022-05-24 8:57:06
#46957 #600. HEIGHT Accepted 100 993 ms 12140 K C++ 14 / 677 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-08 8:54:55
#91682 #600. HEIGHT Accepted 100 3810 ms 64224 K Python 3 / 263 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-09-12 7:40:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: