Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44423 #601. MAXSUM Accepted 100 92 ms 356 K C++ 17 / 425 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-18 6:20:14
#33404 #601. MAXSUM Accepted 100 93 ms 384 K C++ 14 / 403 B Phan Quý Thịnh 2021-04-01 1:46:45
#62878 #601. MAXSUM Accepted 100 94 ms 464 K C++ 17 / 369 B Vũ Giang 2021-12-15 2:17:54
#82354 #601. MAXSUM Accepted 100 98 ms 380 K C++ 14 / 384 B Nguyễn Song Đức 2022-04-23 6:18:23
#81352 #601. MAXSUM Accepted 100 99 ms 376 K C++ / 574 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 4:05:47
#74832 #601. MAXSUM Accepted 100 113 ms 360 K C++ 17 / 498 B tranminhprvt01 2022-02-21 5:23:31
#78224 #601. MAXSUM Accepted 100 116 ms 356 K C++ / 249 B Truong Xuan Dao 2022-03-20 16:04:42
#46151 #601. MAXSUM Accepted 100 121 ms 352 K C++ / 434 B Onii Chan 2021-08-31 16:14:09
#4972 #601. MAXSUM Accepted 100 128 ms 8220 K C++ 17 / 665 B Takce 2020-03-23 1:46:27
#47855 #601. MAXSUM Accepted 100 162 ms 8308 K C++ 11 / 749 B Nguyễn Thành Nhân 2021-09-15 12:46:54
#91624 #601. MAXSUM Accepted 100 1453 ms 21672 K Python 3 / 256 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-09-11 15:03:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: