Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#89599 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1649 ms 4480 K C++ 14 / 1 K noze 2022-08-21 10:20:03
#81421 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2600 ms 4924 K C++ 17 / 1 K Thị Hòa 2022-04-12 7:54:45
#77639 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1491 ms 10324 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-03-15 13:15:52
#74903 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1494 ms 10332 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-21 16:25:52
#61312 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2120 ms 10540 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-07 2:56:32
#72232 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1962 ms 10680 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:33:28
#71759 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1841 ms 10864 K C++ 14 / 2 K always tle 2022-02-10 6:30:41
#66355 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2609 ms 11200 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 14:24:26
#89511 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2049 ms 11840 K C++ 17 / 2 K ITK10_GRYPHON 2022-08-20 4:18:45
#77752 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2100 ms 13032 K C++ 14 / 1 K Phan Quý Thịnh 2022-03-17 19:08:25
#61500 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 1832 ms 18580 K C++ 17 / 2 K Do Xuan Hoang 2021-12-07 14:59:38
#60311 #865. LCA - Cha chung gần nhất Accepted 100 2512 ms 34460 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 5:02:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: