Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77637 #886. GUIDE - Chỉ đường Accepted 100 1192 ms 6380 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2022-03-15 13:15:31
#53417 #886. GUIDE - Chỉ đường Accepted 100 1218 ms 6596 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-10-26 23:48:21
#82384 #886. GUIDE - Chỉ đường Accepted 100 1866 ms 12128 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải An 2022-04-23 8:42:53
#61061 #886. GUIDE - Chỉ đường Accepted 100 2221 ms 19636 K C++ 17 / 2 K Phạm Võ Tuấn Kiệt 2021-12-04 13:38:04
#111428 #886. GUIDE - Chỉ đường Accepted 100 2804 ms 21948 K C++ 17 / 3 K SADBOIZZZZZZ 2022-12-19 3:52:01
#111427 #886. GUIDE - Chỉ đường Accepted 100 3227 ms 69964 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Đăng Khoa 2022-12-19 3:35:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: