#973. SEARCH - Dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho ba dãy số nguyên dương A=(a_1,a_2,…,a_m ),B=(b_1,b_2,…,b_n) C=(c_1,c_2,…,c_p) .

Hãy tìm một dãy con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp của dãy C thỏa mãn hai điều kiện:

  • Mọi phần tử của dãy A đều xuất hiện trong dãy con được chọn;
  • Không phần tử nào của dãy B xuất hiện trong dãy con được chọn.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên dương m,n,p ;
  • Dòng thứ hai chứa m số nguyên dương a_1,a_2,…,a_m ;
  • Dòng thứ ba chứa n số nguyên dương b_1,b_2,…,b_n ;
  • Dòng thứ tư chứa p số nguyên dương c_1,c_2,…,c_p .

Các số đều là số nguyên dương không lớn hơn 10^5 , các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách. Dữ liệu vào đảm bảo tìm được dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp của C thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là độ dài dãy con gồm các phần tử liên tiếp theo phương án tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 2 11
1 2 3
5 9
1 2 9 2 2 1 4 5 3 1 2

Kết quả:

3

Chú ý: Ít nhất 50\% số điểm ứng với các test có m,n,p≤1000 .