Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%