Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
590 MESS - Truyền tin trong mạng 192 422 45.50%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 41 69 59.42%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 295 548 53.83%