Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
590 MESS - Truyền tin trong mạng 113 231 48.92%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 30 62 48.39%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%