Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1241 TSP - Bài toán người du lịch 31 174 17.82%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 22 41 53.66%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 43 27.91%
1240 REPAIR - Sửa đường 6 13 46.15%