Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%