Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1469 DOMINO 53 87 60.92%
1460 FILL 48 147 32.65%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 35 157 22.29%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 33 97 34.02%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 147 22.45%
1359 DGT 32 69 46.38%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 276 10.51%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 53 41.51%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 18 30 60.00%
1286 SHOES - Chọn giày 17 47 36.17%