Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%