Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 16 59 27.12%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 26 97 26.80%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 33 0.00%