Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%