Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%