Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1431 AMT - Trộm ATM 41 257 15.95%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 110 18.18%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 16 41 39.02%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%