Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1465 POLICE 1 12 8.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1452 SUPERSEQ 5 10 50.00%
1314 INFORNO 0 10 0.00%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 7 10 70.00%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 5 9 55.56%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 9 0.00%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 9 0.00%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 3 8 37.50%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 8 62.50%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 4 7 57.14%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 5 7 71.43%