Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1469 DOMINO 52 86 60.47%
1460 FILL 48 147 32.65%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
1466 EVENSUB - Even subsequences 31 140 22.14%
1359 DGT 30 67 44.78%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 276 10.51%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 26 120 21.67%
1431 AMT - Trộm ATM 26 153 16.99%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 42 54.76%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 20 45 44.44%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 79 25.32%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 18 30 60.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 144 12.50%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%