Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 276 10.51%
1404 SEQMX 14 235 5.96%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1431 AMT - Trộm ATM 26 153 16.99%
1460 FILL 48 147 32.65%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 144 12.50%
1466 EVENSUB - Even subsequences 31 140 22.14%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
1360 TREE - Đường kính cây 17 135 12.59%
1409 TABLE 16 133 12.03%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 26 120 21.67%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1469 DOMINO 52 86 60.47%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 79 25.32%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 74 20.27%