Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1518 BONUS - Phần thưởng 20 87 22.99%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 26 84 30.95%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 33 82 40.24%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 82 26.83%
1506 ROBOT 17 80 21.25%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 18 49 36.73%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 41 9.76%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1509 BONUS - Phần thưởng 7 29 24.14%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1521 LIGHT - Giàn đèn 7 26 26.92%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 7 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1576 JOBSET 1 1 100.00%