Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 44 125 35.20%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 36 68 52.94%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 30 133 22.56%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 94 26.60%
705 CD2B15 - Tổ hợp 23 115 20.00%
706 CD2B17 - Quân xe 22 52 42.31%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 19 70 27.14%
702 CD2B11 - Tách số 14 27 51.85%
708 CD2B19 - Ước 12 32 37.50%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 30 30.00%