Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
837 PACKING - Xếp đồ chơi 51 118 43.22%