Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
10080 LOVELYHUG 3 5 60.00%