Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 235 10.21%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 22 58 37.93%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 43 37.21%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%