Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 8 117 6.84%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 17 54 31.48%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 42 35.71%
10028 DDD - Đếm đường đi 11 27 40.74%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 11 21 52.38%
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 5 11 45.45%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 5 11 45.45%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 4 7 57.14%
10080 LOVELYHUG 3 5 60.00%