Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 177 631 28.05%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 237 387 61.24%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 120 356 33.71%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 126 275 45.82%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 97 254 38.19%
219 EXPRESS - Biểu thức 68 243 27.98%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 141 224 62.95%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 47 196 23.98%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 111 177 62.71%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 110 158 69.62%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 102 126 80.95%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 89 119 74.79%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 47 101 46.53%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 46 77 59.74%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 38 60 63.33%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 45 59 76.27%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 39 55 70.91%
23 HY016 4 18 22.22%