Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 102 214 47.66%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%