Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%
219 EXPRESS - Biểu thức 60 197 30.46%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%