Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 63 126 50.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 50 112 44.64%