Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 30 41 73.17%