Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5111 PHONENUM - Số điện thoại 29 61 47.54%
5112 RCV - Rung chuông vàng 14 22 63.64%
5113 RCV2 - Rung chuông vàng 2 8 19 42.11%
5114 QUALN - Quà Lưu niệm 15 26 57.69%
5115 GHEPSO - Ghép số 8 30 26.67%
5116 RENUM - Đánh số lại 19 25 76.00%
5117 RENUM2 - Đánh số lại đúng thứ tự 17 22 77.27%