Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
658 LIBRARY 26 64 40.63%
678 NYTRAVEL 22 50 44.00%