Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%