Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1013 CANDY - Chia kẹo 6 15 40.00%