Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 10 22 45.45%
1009 MEDIAN - Số trung vị 16 54 29.63%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 11 29 37.93%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 9 27 33.33%
1012 CGRAPH - Đồ thị 16 56 28.57%
1013 CANDY - Chia kẹo 6 15 40.00%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 11 28 39.29%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 13 21 61.90%
1016 SORT - Sắp xếp lại 11 57 19.30%