Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5 DATE- Đoán ngày 11 35 31.43%
4 QUINE - Hack não!!! 65 382 17.02%