Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5 DATE - Đoán ngày 12 39 30.77%
4 QUINE - Hack não!!! 73 465 15.70%
3 COPYCAT - Sao chép 212 1817 11.67%
2 HELLO - Hello, World! 512 892 57.40%
1 PLUS - A cộng B 770 1441 53.44%