Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 75 49.33%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%