Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 32 114 28.07%