Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 91 34.07%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 34 86 39.53%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 26 68 38.24%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
577 ZAM - Kén chồng 45 113 39.82%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 90 42.22%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
565 EVA - Sơ tán 97 167 58.08%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 294 547 53.75%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%