Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%