Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 255 751 33.95%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 193 506 38.14%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 172 917 18.76%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 167 526 31.75%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 105 374 28.07%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 96 309 31.07%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 33 102 32.35%