Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 162 374 43.32%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 120 285 42.11%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 115 509 22.59%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 106 251 42.23%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 90 280 32.14%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 151 43.05%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 25 83 30.12%