Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 28 28.57%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 11 35 31.43%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 23 37 62.16%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%