Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 222 763 29.10%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 187 668 27.99%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 326 628 51.91%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 287 606 47.36%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 294 547 53.75%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 185 521 35.51%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 198 490 40.41%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 182 470 38.72%
402 PROJECTS - Dự án 238 463 51.40%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 234 435 53.79%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 208 415 50.12%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 230 405 56.79%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 155 390 39.74%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 224 390 57.44%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 92 360 25.56%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 136 360 37.78%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 100 327 30.58%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 111 319 34.80%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%