Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%
577 ZAM - Kén chồng 45 113 39.82%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 65 110 59.09%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 30 108 27.78%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 58 104 55.77%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 101 35.64%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 34 96 35.42%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 35 95 36.84%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 91 34.07%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 90 42.22%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 33 86 38.37%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 34 86 39.53%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 37 86 43.02%